Giới Thiệu | Lớp Võ | Hình Ảnh | Phim Ảnh | Liên Hệ

Lớp Võ Qui Nhơn

Lịch Tập

Lên Lớp
 • Ngày - Thứ Hai đến Chủ Nhật
 • Giờ - 17:00 - 19:00
đi lên

Phòng Tập

Bình Thái Đạo - Qui Nhơn
253 Lê Hồng Phong
Bình Định
Qui Nhơn
Việt Nam

: +84 9975 070 909
: info@binhthaidao.com
đi lên

Hổ Quyền

Khoá Đai Đỏ

Đai Đỏ tập trong 9 tháng (270 ngày, mỗi ngày tập 2 giờ tứ là 540 giờ). Có ba cấp đai được sắp xếp như sau: -
Nhập Môn
 • Bái Sư, bái quynh đệ, cách vào lớp
 • Vị trí trong lớp
Đai Đỏ
 • Thập Chỉ Pháp
 • Cửu Tấn Pháp
 • Liên Hoàng Thập Lục Thủ (mỗi tay đánh 3 lần)
Đai Đỏ Một Gạch (180h)
 • Đổi Ngựa Đôi
 • Đổi Ngựa Tứ Trụ
 • Thảo - Thất Bộ
 • Phân Thế - Tấn tổng trừ
  Phân Thế - Thối tổng trừ
  Phân Thế - Song long tấn tổng trừ
  Phân Thế - Song long thối tổng trừ
Đai Đỏ Hai Gạch (180h)
 • Thảo - Tam Cước Hổ
 • Phân Thế - Lão hổ qui sơn
  Phân Thế - Tảo hậu mã cước
  Phân Thế - Nhất tiễn định sơn
  Phân Thế - Tái tổng trừ
  Phân Thế - Đơn tiên cứu chúa
 • Thảo - Tứ Môn
 • Phân Thế - Phụng tiên tả / hữu công Phân Thế - Phản bối công
  Phân Thế - Nhất thượng xí
  Phân Thế - Ngạ hổ xuất sơn
  Phân Thế - Sát thủ giản
  Phân Thế - La Thông tảo bắc
Đai Đỏ Ba Gạch (180h)
 • Thảo - Miêu Tẩy Diện
 • Phân Thế - Hồ diệp song phi
  Phân Thế - Đơn tiên thắng mảnh hỗ
  Phân Thế - Mãnh hổ xuất sơn
  Phân Thế - Xuyên tâm cước
  Phân Thế - Hồi mã chước
  Phân Thế - Tô tần bội bửu kiếm
 • Thảo - Long Hổ Hội
 • Phân Thế - Đăng đàn bái tướng
  Phân Thế - Khai thiên phá
  Phân Thế - Ô nha triển dực
  Phân Thế - Triệt hậu mã
  Phân Thế - Lạc mã kim thương
  Phân Thế - Bao công trảm yêu
đi lên

Long Quyền

Khoá Đai Xanh

Võ sinh Đai Đỏ thi lên Đai Xanh phải thực hiện: -
 • Đánh Thập Lục Liên Hoàn Thủ (16 động tác tay) ngựa Tứ Bình (mỗi tay 6 lần)
 • Đánh Bộ Tam Công (Thật bộ) ngựa Tứ Bình 40 lần
 • Đá Xuyên Tâm Cước 40 lần
 • Đánh Nhất Thượng Xí 40 lần
 • Đá Hồ Điệp Song Phi 20 lần
Đai Xanh Một Gạch (360h)
 • Thảo - Thiền Sư
 • Thảo - Xuyên Vân Nhuyễn Tiên Kiếm (kiếm đơn)
Đai Xanh Hai Gạch (360h)
 • Thảo - Đại Bàng
 • Thảo - Lưỡng Long Tranh Châu (song đao)
Đai Xanh Ba Gạch (360h)
 • Thảo - Ngọc Thiềm Thừ
 • Thảo - Tam Tuyệt Thần Đao (đại đao)
 • Thảo - Lương Đầu Thương
đi lên

Nội Qui

Ngủ Qui
 • KHÔNG phản sư phế đạo
 • KHÔNG ỷ tài hiếp người
 • KHÔNG loạn dâm háo sắc
 • KHÔNG sanh tâm đạo tặc
 • KHÔNG thắng vinh bại nhục
đi lên
Ngủ Điều
 • PHẢI hy sinh.
 • PHẢI trung hậu.
 • PHẢI nhẫn nại.
 • PHẢI đoàn kết.
 • PHẢI dũnh mãnh.
đi lên
Điểm Danh
 • đang cập nhật
Cư Sử
 • đang cập nhật.
Luật trong lớp
 • đang cập nhật.
đi lên

Vấn và Đáp

Q1.

Đáp 1.


Q2.

Đáp 2.


Q3.

Đáp 3.


Q4.

Đáp 4.


Q5.

Đáp 5.

đi lên

Võ Sư và Huấn Luyện Viên

Dr Diep

Nguyễn Ngọc Danh (Tuấn)
Võ Sư

Lý lịch của Võ Sư Nguyễn Ngọc Danh.

Binh Thai Dao Quy Nhon

Nguyễn Trung Đức (Tú)
Chuẩn Võ Võ Sư

Lý lịch của Chuẩn Võ Sư Nguyễn Trung Đức.

Binh Thai Dao Quy Nhon

Nguyễn Trung Tới (Thiên)
Huấn Luyện Viên

Lý lịch của Huấn Luyện Viên Nguyễn Trung Tới .

đi lên
5 Healing System